Elaborat lokacijske preveritve za območje urejanja ZGJ 05/10 - Asp